Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Φοροκαταιγίδα από 18 μέτρα-φωτιά έρχεται το Σεπτέμβρη

thumb
Φοροκαταιγίδα που απο­τελείται από 18 μέτρα «φωτιά» έρχεται τον Σε­πτέμβριο για όλους τους κατοίκους της χώρας ανεξαρτήτως εισοδημάτων και οικονομικής κατά­στασης. Όλοι θα πληρώσουν κάτι, είτε αυτό αφορά τους έμμεσους είτε τους άμεσους φόρους.
Η καθημερινότητα, λόγω των αυξή­σεων του ΦΠΑ σε βασικά είδη, θα γί­νει αισθητά πιο ακριβή σε κάθε πολί­τη, ενώ από τους πρόχειρους υπολογι­σμούς εκτιμάται ότι ο κάθε εργαζόμε­νους θα χάσει τουλάχιστον έναν μισθό του, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ελλείμματος, και βέβαια για να πετύχει η χώρα τους στόχους του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος που έχει θεσπίσει η κυβέρνηση.
Μεγάλοι χαμένοι της υπόθεσης «Μεσοπρόθεσμου» είναι τόσο τα μι­κρά και μεσαία εισοδήματα όσο και οι συνταξιούχοι, αφού στην ουσία θα πληρώσουν, από το υστέρημά τους, τους φόρους που τους αναλογούν. Πα­ρά ταύτα, τα χειρότερα έρχονται στην περίπτωση που και αυτή η φορολογι­κή επιδρομή της κυβέρνησης δεν πε­τύχει. Ο πρώτος στόχος είναι τουλάχι­στον 6 δισ. για φέτος και… βλέπουμε.
Αναλυτικά, τα νέα μέτρα είναι:
Η νέα φορολογική κλίμακα διαμορ­φώνεται ως εξής:
1. Μείωση του αφορολόγητου ορίου
Συγκεκριμένα, στο ύψος εισοδήμα­τος από 8.000 έως 12.000 ευρώ, προ­στίθεται στην ισχύουσα φορολογική κλίμακα συντελεστής 10%, με αποτέ­λεσμα για όλους να υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση 400 ευρώ. Επισημαίνεται ότι το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ διατηρείται για νέους έως 30 ετών, για άτομα με ειδικές ανάγκες, καθώς και για συνταξιούχους άνω των 65 ετών, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τα εισοδήματά τους δεν υπερβαί­νουν τις 12.000 ευρώ. Το εν λόγω μέ­τρο θα ισχύσει άμεσα και για τα φετινά εισοδήματα, γεγονός που οδηγεί στην αλλαγή της παρακράτησης φόρου αμέσως μετά τις 30 Ιουνίου.
2. Αποδείξεις
Την 1η Ιανουαρίου 2012 επιβάλ­λονται, ως ανώτατο όριο επιστροφής φόρου, τα 300 ευρώ, ενώ καταργεί­ται η έκπτωση του 10%, που ισχύει σήμερα, για τις αποδείξεις που έχουν συγκεντρωθεί πέραν αυτών που απαι­τούνται για το «χτίσιμο» του αφορο­λογήτου ορίου. Απαιτείται πλέον το 25% του ατομικού εισοδήματος, σε αποδείξεις, για την κάλυψη του αφο­ρολόγητου ορίου και για ποσό εισοδή­ματος μέχρι 60.000 ευρώ.
3. Επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, με συντελεστές από 1% - 5%, που θα ισχύσει για τα φετινά εισο­δήματα
Η πρώτη έκτακτη εισφορά πληρώνεται φέτος και επιβάλλεται στα εισο­δήματα που αποκτήθηκαν το 2010. Θα αποσταλεί ειδικό εκκαθαριστικό σημείωμα και η εξόφληση θα γίνει σε 6 δόσεις, με ελάχιστο ποσό 300 ευρώ ανά δόση. Σε εφάπαξ εξόφληση παρέ­χεται έκπτωση 5%.
Ειδικότερα, η συγκεκριμένη εισφο­ρά κλιμακώνεται ως εξής:
για εισόδημα από 12.000 έως 20.000 ευρώ, συντελεστής 1%
από 20.000 - 50.000 ευρώ, 2%
από 50.000 - 100.000 ευρώ, 3%
από 100.000 και άνω θα επιβάλλε­ται συντελεστής 4% ενώ 5% θα είναι ο συντελεστής που θα επιβάλλεται στα εισοδήματα των βου­λευτών, υπουργών, αιρετών στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και μετα­κλητών υπαλλήλων επιπέδου Γενικού Γραμματέα.
4. Νέο μέτρο: το «τέλος επιτηδεύ­ματος»
Επιβάλλεται «τέλος επιτηδεύματος» σε επιτηδευματίες και ελεύθερους επαγγελματίες με βιβλία Β’ και Γ’ κα­τηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοι­χείων. Το τέλος ορίστηκε στα 400 ευρώ για όσους δραστηριοποιούνται σε περιοχές με πληθυσμό μέχρι 200.000, και στα 500 ευρώ για περιοχές άνω των 200.000 κατοίκων (οι Νομοί Αττι­κής και Θεσσαλονίκης θεωρούνται ως μία πόλη), ενώ για τα υποκαταστήμα­τα είναι 300 ευρώ. Του τέλους εξαι­ρούνται οι επιτηδευματίες σε χωριά με πληθυσμό μέχρι 500 κατοίκους και νη­σιά κάτω από 3.100 κατοίκους, καθώς και οι επιτηδευματίες κατά τα πρώτα τρία χρόνια άσκησης της δραστηριότη­τας – ή όσοι θέλουν τρία ακόμα χρόνια για να πάρουν σύνταξη.
5. Επιβάλλεται έκτακτη εισφορά 5% στις αντικειμενικές δαπάνες αυτοκι­νήτων άνω των 1.929 κυβικών εκ.
Εξαιρούνται τα παλιά αυτοκίνητα (άνω των 10 ετών) και τα αναπηρικά. Εισφορά επιβάλλεται επίσης στα σκά­φη αναψυχής (εξαιρούνται μηχανοκί­νητα σκάφη ανοιχτού τύπου, ταχύπλοα ή μη, ολικού μήκους μέχρι έξι μέτρα), τα αεροσκάφη, τα ελικόπτερα και τα ανεμόπτερα, καθώς και στις πισίνες. Η έκτακτη εισφορά στα Ι.Χ. άνω των 2.000 κ.εκ. ξεκινά από 440 ευρώ.
6. ΦΠΑ 
Αύξηση την 1η Σεπτεμβρίου του ΦΠΑ, από το 13% στο 23%, στην εστί­αση που θα «κοστίσει» επιπλέον 300 εκατ. ευρώ και 700 εκατ. ευρώ το 2012. Το ΦΠΑ σε χυμούς, αναψυκτικά και ανθρακούχα νερά ανεβαίνει στο 23%, ενώ για το εμφιαλωμένο νερό μένει στο 13%.
7. Από 27.6.2011 και οι νέοι ΕΦΚ σε καπνά 
Αύξηση του φόρου στα τσιγάρα, με την αλλαγή στη δομή του φόρου καπνού και τη μείωση του περιθωρί­ου καταβολής του ΕΦΚ για τις εται­ρείες από τις 56 στις 26 ημέρες. Θα αποφέρει στα δημόσια ταμεία 150 εκατ. ευρώ φέτος και άλλα 150 εκατ. το 2012.
8. Τέλη Κυκλοφορίας 
Αύξηση κατά 10% των τελών κυ­κλοφορίας, η οποία θα «κοστίσει» 100 εκατ. ευρώ.
9. Φόρος Ακίνητης περιουσίας 
Η μείωση του αφορολογήτου ορίου του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στις 200.000 ευρώ, από τις 400.000 που ισχύει, θα ρίξει περισσότερους ιδιο­κτήτες στα «δίχτυα» της Εφορίας που θα εισπράξει επιπλέον 445 εκατ. ευρώ μέσα στο 2012. Ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας, ειδικά για το 2010 και το 2011, εξοφλείται σε 3 ισόποσες δό­σεις.
10. Οι αλλαγές στις φοροαπαλλαγές
Σημαντικές μειώσεις φόρου χάνουν οι φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 16.000 από τις νέες ρυθμίσεις για τις φοροαπαλλαγές που έφερε το Μεσοπρόθεσμο. Όσον αφορά στα ει­σοδήματα άνω των 40.000, αυτά θα υποστούν ακόμα μεγαλύτερη ζημιά. Δείτε παρακάτω τις σημαντικότερες αλλαγές:
Ασφαλιστικές εισφορές:
Πριν: Έκπτωση από το εισόδημα Τώρα: Έκπτωση 20% από τον φόρο

Τόκοι στεγαστικών δανείων:
Πριν: Γινόταν διαχωρισμός με βάση το πότε είχε συναφθεί το δάνειο. Οι τόκοι για τα δάνεια, πριν από το 2002, αφαι­ρούνταν από το εισόδημα, ενώ για τα μεταγενέστερα δινόταν έκπτωση 20% από τον φόρο.
Tώρα: Έκπτωση 20% από τον φόρο.
Ζημιωμένοι βγαίνουν όσοι είχαν συ­νάψει στεγαστικό δάνειο πριν από το 2002.

Ιατρικές δαπάνες
Πριν: Αφαιρούνταν από το φορολο­γητέο εισόδημα Τώρα: Έκπτωση 20% από τον φόρο.
11. Αναστέλλεται μέχρι και τις 31.12.2013 το «πόθεν έσχες» για αγο­ρά ακινήτων
12. Αύξηση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κί­νησης και θέρμανσης κατά 41 ευρώ το χιλιόλιτρο για τα νοικοκυριά
Από φέτος σε ισχύ ο αυξημένος ΕΦΚ (60 ευρώ από 21 ευρώ) για πετρέ­λαιο θέρμανσης νοικοκυριών. Μέχρι 31.12.2013 ο ΕΦΚ του θέρμανσης θα φτάσει στο 80% του ΕΦΚ κίνησης. Ανα­ζητούν ακόμα τον μηχανισμό για το επί­δομα σε οικονομικά ασθενείς ομάδες.
13. Εξίσωση του ΕΦΚ στο πετρέλαιο κίνησης και θέρμανσης για τις επιχει­ρήσεις
Από 27.6.2011, για τις επιχειρήσεις εξισώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλω­σης σε πετρέλαιο θέρμανσης και κίνη­σης, ενώ από 1.9.2011 ο ΕΦΚ 1,5 γιγατζάουλ εξισώνεται στο φυσικό αέριο.
14. Οι εισφορές σε συνταξιούχους και εργαζόμενους υπέρ των ταμείων
Α) Συνταξιούχοι
Μπαίνει εισφορά σε όλες τις συντά­ξεις πάνω από 1.700 ευρώ, η οποία ξε­κινάει από 6% και φθάνει στο 14% για τις συντάξεις πάνω από 3.500 ευρώ. Για τους συνταξιούχους που είναι κάτω των 60 ετών, η εισφορά είναι διπλάσια μέ­χρι τη συμπλήρωση του 60ού έτους. Και στις επικουρικές πάνω από 300 ευρώ μπαίνει εισφορά 3%, η οποία ανεβαίνει στο 10% για τις μεγαλύτερες των 650 ευρώ.
Αναπροσαρμόζονται τα κλιμάκια του ΕΚΑΣ και μπαίνουν αυστηρότερα εισο­δηματικά κριτήρια σε κάθε κατηγορία.
Οι συντάξεις του ΝΑΤ μειώνονται από 1/1/2011 κατά 6%, συμπεριλαμβανο­μένων των βοηθημάτων του ταμείου.
Το εφάπαξ που καταβάλλουν ο Τομέ­ας Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων και ο κλάδος Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ μειώνεται κατά 10% και 15%, αντίστοιχα, για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία τους από 1/1/2010.
Το ανώτατο ποσό σύνταξης για τους μισθωτούς (πλην των ασφαλισμένων του ΙΚΑ) ορίζεται σε 2.773 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων και των οικογενει­ακών επιδομάτων. Το μέτρο αφορά και τους ασφαλισμένους προ του 1992, οι οποίοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δι­καίωμα μέχρι τις 31/12/2010.
Το ίδιο πλαφόν μπαίνει και στις συ­ντάξεις του ΙΚΑ για όσους ασφαλίστη­καν μετά την 1η Ιανουαρίου 1993.
Αλλάζουν οι κατηγορίες κύριας ασφάλισης αγροτών και οι πέντε πρώ­τες από τις επτά γίνονται υποχρεωτικές για όλους τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ, με ανάλογη αναπροσαρμογή των ασφα­λιστικών εισφορών. Σήμερα οι 570.000 από τους 700.000 ασφαλισμένους βρί­σκονται στη χαμηλότερη ασφαλιστική κλίμακα.
Για τους ασφαλισμένους μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 του ΕΤΑΑ, στους το­μείς ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ και ΤΑΝ, προβλέπε­ται ότι ανά τρία χρόνια θα «ανεβαίνουν» ασφαλιστική κατηγορία με υψηλότερες εισφορές. Αντίστοιχη ρύθμιση προβλέ­πεται και για τους ασφαλισμένους προ του 1993, ώστε να υπάρχει αναλογία ει­σφορών και παροχών.
Β) Εργαζόμενοι
Οι υπάλληλοι του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΔΕΚΟ θα καταβάλουν εισφορά 2% από τη μισθοδοσία τους και τις πρό­σθετες αμοιβές τους, υπέρ του ταμείου για την ανεργία, καθώς και 1% για το τα­μείο πρόνοιας.
Αυξάνει κατά 1% επιπλέον η εισφορά που καταβάλλουν οι εργαζόμενοι και οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.
Εισφορά 2% θα καταβάλουν και οι ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας ασφάλισης του Ενιαίου Ταμείου Ανε­ξάρτητα Απασχολουμένων (μηχανικοί, δικηγόροι, υγειονομικοί, εργολήπτες). Αναπροσαρμογή των εισφορών τους προβλέπεται και για τα επικουρικά τα­μεία.
Σε ό,τι αφορά τις επιδοτήσεις των ΟΕΕ και ΟΕΚ, εισάγονται νέα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση στε­γαστικού  δα­νείου και την επιδότηση
του ενοικίου. Με τα νέα κριτήρια, ου­σιαστικά κόβονται στο μισό οι επιδοτή­σεις των οργανισμών και εξοικονομού­νται περίπου 140 εκατ. ευρώ.
Γ) Άνεργοι
Για την παροχή επιδόματος ανεργίας για πρώτη φορά, ο άνεργος θα πρέπει να είχε τα προηγούμενα τρία χρόνια 80 ημερομίσθια ανά έτος ή τουλάχιστον 200 ημερομίσθια τα δύο τελευταία χρό­νια, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερο­μίσθια των δύο τελευταίων μηνών. Οι άνεργοι που είχαν λάβει επίδομα στο παρελθόν, για να επιδοτηθούν ξανά, θα πρέπει να έχουν από την προηγού­μενη επιδότηση τουλάχιστον 150 ημε­ρομίσθια. Τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα για τους ανέργους θα υπολογί­ζονται με τρία ημερήσια επιδόματα για κάθε μήνα επιδοτούμενης ανεργίας.
15. Η αλλαγή των τεκμηρίων διαβί­ωσης
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει ση­μαντικές «οριζόντιες» αυξήσεις σε όλα τα τεκμήρια: αυτοκίνητα, ακίνητα, πι­σίνες και σκάφη αναψυχής, οι οποίες όμως δεν έχουν καταμεριστεί με βάση την κοινωνική δικαιοσύνη που πρέπει να διέπει ένα φορολογικό μέτρο. Ειδι­κότερα:
Τα τεκμήρια των αυτοκινήτων αυξά­νονται από 33% έως 71,15% ανάλο­γα με τον κυβισμό. Ακόμη και για τα 1400άρια, το τεκμήριο ανεβαίνει κατά 44%, από τα 3.600 στα 5.200 ευρώ.
Συνταξιούχοι
«Μαχαίρι» μπαίνει στο εφάπαξ των δη­μοσίων υπαλλήλων και των εργαζομέ­νων στη ΔΕΗ, με τις περικοπές να ισχύ­ουν αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2010 (για όσους δεν πρόλαβαν να πάρουν το βοήθημα). Ειδικότερα:
Στο Δημόσιο, μείωση του εφά­παξ κατά 10%, με τις απώλειες να είναι 4.000 με 5.000 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους. Σημειώνεται πως στο Δημόσιο, αυτήν τη στιγμή, εκκρεμούν 39.000 αιτήσεις για την καταβολή του εφάπαξ, με τον μέσο χρόνο αναμονής να φτάνει τα δύο έτη.
ΣΤΗ ΔΕΗ, μείωση του εφάπαξ κα­τά 15%, με τις απώλειες να είναι από 10.000 έως 15.000.
16. Επιβολή ειδικής εισφοράς σε όσους παίρνουν κύρια σύνταξη πάνω από 1.700 ευρώ
Η εισφορά θα είναι κλιμακούμενη από 6% έως 14% (σήμερα είναι από 4% έως 10%). Το μέτρο αγγίζει σχεδόν 162.000 συνταξιούχους και θα τεθεί σε ισχύ την 1η Αυγούστου.
17. Επιβολή και δεύτερης εισφοράς από 6% έως 10% σε όσους παίρνουν πάνω από 1.700 ευρώ και είναι κάτω των 60 ετών
Το μέτρο θα τεθεί σε ισχύ την 1η Αυ­γούστου. Η ρύθμιση αφορά κατά κύριο λόγο συνταξιούχους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που απο­χώρησαν με εθελουσία έξοδο.
18. Επιβολή εισφοράς στις επικουρι­κές συντάξεις
Η εισφορά θα είναι από 3% έως 10% και «αγγίζει» το 23% των συνταξιού­χων.

Πηγή: http://www.topontiki.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...