Τρίτη 26 Ιουλίου 2011

Σήκωσαν το γάντι οι μηχανικοί !
Κοινή ανακοίνωση του Συλλόγου Διπλωματούχων Μηχανικών Ν.Πιερίας και του Τοπικού τμήματος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ν.Πιερίας για τις πολεοδομικές μελέτες του δήμου Κατερίνης

-Ατυχή χαρακτηρίζουν την αναφορά του δημάρχου σε συντεχνιακές λογικές και τον προκαλούν να δώσει ονόματα
-Υποστηρίζουν ότι η διαδικασία δεν διασφαλίζει τα συμφέροντα του δήμου και έγινε βεβιασμένα

Απάντηση στα όσα υποστήριξε ο δήμαρχος Κατερίνης Σ.Χιονίδης στη διάρκεια των δυο συνεδριάσεων της οικονομικής επιτροπής του δήμου Κατερίνης δίνουν με κοινή ανακοίνωσή τους οι σύλλογοι Διπλωματούχων Μηχανικών Ν.Πιερίας και του Τοπικού τμήματος Διπλωματούχων Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Ν.Πιερίας για τις πολεοδομικές μελέτες του δήμου Κατερίνης
Στη μακροσκελή τους επιστολή επισημαίνουν πως με τη διαδικασία που επέλεξε ο δήμαρχος δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Δήμου, χαρακτηρίζουν τη διαδικασία βεβιασμένη, ενώ τον προκαλούν να δώσει στη δημοσιότητα τα τρία ή πέντε άτομα που εξυπηρετούνται με συντεχνιακές λογικές, όπως ο ίδιος υποστήριξε, και όχι να σπιλώνει δυο συλλογικά όργανα με έωλες και αστήρικτες κατηγορίες.
Ολόκληρη η επιστολή έχει ως εξής:


Με αφορμή στα όσα ο κ. Δήμαρχος αναφέρθηκε στις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής για τις μελέτες Πολεοδόμησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και έχουν δει το φως της δημοσιότητας μέσω του τοπικού τύπου, και προκειμένου να μην υπάρχει κανένα σκοτεινό σημείο στο υπόμνημά μας το οποίο παραμένει έως σήμερα χωρίς επίσημη απάντηση και ταυτόχρονα για να ενημερωθούν πλήρως τόσο οι συνάδελφοι μηχανικοί όσο και ευρύτερα οι δημότες του Δήμου Κατερίνης, προβαίνουμε στην έκδοση του συγκεκριμένου δελτίου τύπου:

Κατ’ αρχήν, το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο που είναι πλέον νόμος του κράτους προβλέπει 14 διαφορετικές μελέτες. Η πιστή εφαρμογή του ήδη εγκεκριμένου Γ.Π.Σ., σαφώς και δεν είναι «σπάσιμο» της μελέτης του πολεοδομικού σχεδιασμού, εκτός και αν ο κ. Δήμαρχος θεωρεί ότι λανθασμένα ορίζεται στο Φ.Ε.Κ. του Γ.Π.Σ., το οποίο και ο ίδιος πολύ σωστά ενέκρινε, ότι η πόλη χωρίζεται σε αυτές τις 14 πολεοδομικές ενότητες, που η κάθε μία από αυτές αποτελεί διαφορετικό αντικείμενο πολεοδομικής αντιμετώπισης, είναι διαχωρισμένη εδαφικά από τις υπόλοιπες και η πολεοδόμηση κάθε μιας πρέπει να γίνει με ιδιαίτερους για αυτήν όρους (διαφορετικοί συντελεστές δόμησης, διαφορετικές πληθυσμιακές πυκνότητες, διαφορετικές ανάγκες σε κοινωνικές υποδομές κ.λπ.), ο δε σχεδιασμός της πολεοδομικής ανάπτυξής τους ορίζεται χρονικά μέσα στην 1η πενταετία και πάντως σίγουρα δεν ορίζεται ότι η πολεοδομική ανάπτυξη πρέπει να γίνει ταυτόχρονα σε όλες.
Εάν πραγματικά πίστευε ότι έπρεπε να αναπτυχθεί όλη επέκταση του Δήμου Κατερίνης ουσιαστικά σε δύο πολεοδομικές μελέτες και άρα ενότητες, έπρεπε να το ορίσει ρητά, αλλά προφανώς και δεν γινόταν, αφού σε καμία περίπτωση δεν θα γινόταν αποδεκτό από την επιβλέπουσα υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Πως άλλωστε να γινόταν δεκτό να γίνει ταυτόχρονη πολεοδόμηση σε περιοχές επέκτασης, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους ακόμη και 8 χιλιόμετρα!!!!!!! (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΚΤΗ) ή ακόμη να γίνει ταυτόχρονη πολεοδόμηση σε περιοχές με εντελώς ξένες χρήσεις μεταξύ τους (ΒΙΟΠΑ), για τις οποίες μάλιστα ισχύουν ειδικές τιμές προεκτιμώμενων αμοιβών οι οποίες στηρίζονται σε διαφορετικά άρθρα της νομοθεσίας.

Τα συμφέροντα του Δήμου σαφώς και δεν διασφαλίζονται, προκηρύσσοντας βεβιασμένα μια μελέτη με τεράστιο κόστος 8.716.954,45 ΕΥΡΩ και χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 5ετίας, όταν είναι γνωστό εδώ και τέσσερις μήνες ότι με την ψήφιση του Ν.3919/2011 και ειδικότερα στο άρθρο 7 – παράγραφος 16, ορίζεται ρητά ότι «η παρ.8 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005 (Φ.Ε.Κ.42/Α΄/05) καταργείται». Η ισχύς αυτού του νόμου, όσον αφορά τις συγκεκριμένες διατάξεις, είναι από τις 02.07.2011. Αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουν πάψει να ισχύουν οι υποχρεωτικώς ελάχιστες προεκτιμώμενες αμοιβές και έχουν ήδη εκδοθεί οι απαιτούμενες διατάξεις, με τις οποίες διενεργείται κάθε αναγκαία προσαρμογή του Ν.3316/2005 και των κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, στις διατάξεις του Ν.3919/2011.
Δηλαδή, με απλά λόγια, η ίδια συγκεκριμένη μελέτη, εφόσον θα προκηρυσσόταν μετά από ελάχιστες ημέρες, δηλαδή μετά τις 02.07.2011, οπότε και θα επιτρεπόταν η προσφορά εκπτώσεων χωρίς περιορισμό, θα είχε τελικό κόστος για τον Δήμο Κατερίνης κατά πολύ μικρότερο, το οποίο και κατά την εκτίμησή μας θα μπορούσε να φθάσει και το 50% του σημερινού προϋπολογισμού της μελέτης, δηλαδή το κέρδος του Δήμου θα ξεπερνούσε το ποσό των 4.000.000 ΕΥΡΩ.

Ενημερωτικά λοιπόν και προς διευκρίνιση όλων, σας ενημερώνουμε ότι με την αριθ.11/27.06.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, με την οποία ορίζεται ρητά, ότι μετά τις 03.07.2011, καταργούνται όλες οι διατάξεις του Ν.3316/2005 που απαγορεύουν επί ποινή αποκλεισμού στους διαγωνιζόμενους να υποβάλλουν οικονομικές προσφορές κατώτερες από το 80% επί της προεκτιμώμενης αμοιβής της σύμβασης. Ταυτόχρονα, με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται ότι η ουσιαστική εφαρμογή του παραπάνω νόμου, γίνεται άμεσα από τις 03.07.2011 και πάντως σε καμία περίπτωση δεν μεσολαβεί χρονικό διάστημα τριών έως οκτώ μηνών, όπως ισχυρίζεται λανθασμένα ο κ. Δήμαρχος.

Επίσης, σε συνέχεια της εγκυκλίου αυτής, σας ενημερώνουμε ότι ήδη ακολούθησε και εκδόθηκε η με αριθμό Δ17γ/06/102/ΦΝ439.1 απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, η οποία μαζί με την με αριθμό ΔΜΕΟ/οικ/2614 απόφασή του, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ.1581/Β΄/30.06.2011 και αφορά όλες τις απαιτούμενες προσαρμογές για την ανάθεση μελετών με το νέο νομικό πλαίσιο.

Επίσης η αναφορά του κ. Δημάρχου ότι ακόμη και εάν δεν υπάρχει έκπτωση στην μελέτη, η τιμή μονάδος είναι μόνο 80 λεπτά/τ.μ., αποτελεί έναν υπολογισμό εντελώς πρόχειρο και χωρίς καμία νομική και επιστημονική υπόσταση, αφού ο υπολογισμός της προεκτιμώμενης αμοιβής στηρίζεται σε συγκεκριμένα άρθρα της κείμενης νομοθεσίας και σε καμία περίπτωση δεν προκύπτει από την διαίρεση του συνολικού ποσού της μελέτης με την συνολική προς ένταξη έκταση γης. Πολύ περισσότερο που καμία μαθηματική αλχημεία δεν αλλάζει το τελικό ποσό των 8.716.954,45 ΕΥΡΩ που θα κληθούν να πληρώσουν οι δημότες, δεδομένου ότι η δαπάνη του έργου θα προέλθει εξ ολοκλήρου από ιδίους πόρους.

Τέλος και όσον αφορά την ατυχή αναφορά του κ. Δημάρχου ότι το συγκεκριμένο υπόμνημα των δύο συλλόγων αφορά μόνον συντεχνιακές λογικές οι οποίες εξυπηρετούν τα συμφέροντα τριών ή πέντε το πολύ ατόμων, η έντιμη στάση σας κ. Δήμαρχε θα ήταν να κατονομάσετε αυτά τα τρία ή πέντε άτομα, εφ’ όσον τα γνωρίζετε, και όχι να επιχειρείτε προσπάθειες σπίλωσης των ρόλων των δύο συλλογικών οργάνων εκτοξεύοντας έωλες και αστήρικτες κατηγορίες.

Η θεσμική λειτουργία των δυο συλλόγων επιβάλλει την προάσπιση των συμφερόντων των ντόπιων μηχανικών. Σας ενημερώνουμε κ. Δήμαρχε, ότι σύμφωνα με την επίμαχη προκήρυξη, μόνο έξι μελετητές της Πιερίας - ένας μελετητής κατηγορίας 13Β και πέντε μελετητές κατηγορίας 27Β- μπορούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό για την εκπόνηση ελάχιστου τμήματος της μελέτης αξίας 91.888€ στο σύνολο των 8.716.954,45€ της μελέτης. Αν όμως η μελέτη προκηρυχτεί με τον σωστό τρόπο, όπως καθορίζει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, δηλαδή μία ξεχωριστή μελέτη για κάθε μία πολεοδομική ενότητα, τότε εβδομήντα επτά (77) μελετητές, μέλη των συλλόγων μας και συγκεκριμένα εννέα μελετητές κατηγορίας 2Α και ένας μελετητής κατηγορίας 2Β (πολεοδομικές μελέτες), δεκαπέντε μελετητές κατηγορίας 13Α και δυο μελετητές κατηγορίας 13Β (υδραυλικές μελέτες), δεκατρείς μελετητές κατηγορίας 16Α και ένας μελετητής κατηγορίας 16Β και δύο μελετητές κατηγορίας 16Γ και δυο μελετητές κατηγορίας 16Δ (τοπογραφικές μελέτες),και τέλος είκοσι πέντε μελετητές κατηγορίας 27Α και επτά μελετητές κατηγορίας 27Β (περιβαλλοντικές μελέτες), που έχουν έδρα τον Νομό μας, θα έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν άμεσα στους διαγωνισμούς για την εκπόνηση των μελετών. Επομένως μόνο μεμπτό δεν είναι για την θεσμική λειτουργία των δύο συλλόγων, η προάσπιση των συμφερόντων των ντόπιων μηχανικών, οι οποίοι αποτελούν τον κορμό του ενεργού επιστημονικού δυναμικού της πόλης μας.

Για τους παραπάνω εβδομήντα επτά συνάδελφους, τα στοιχεία των οποίων είναι γνωστά και μάλιστα ανηρτημένα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων, θα έπρεπε να γνωρίζετε και όχι να ισχυρίζεσθε έωλα και αστήρικτα ότι κανείς ντόπιος μηχανικός δεν πληρεί τις προϋποθέσεις να εκπονήσει ένα τέτοιο έργο, όπως επίσης θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι η πλειονότητα των συγκεκριμένων συνάδελφων έχουν στο ενεργητικό τους εκατοντάδες ανάλογες παραδομένες μελέτες σε άλλους Δήμους της Ελληνικής Επικράτειας, με τις υπηρεσίες των οποίων είχαν μία άριστη και χωρίς προβλήματα συνεργασία. Όλο αυτό το επιστημονικό δυναμικό, καθώς και οι δεκάδες συνεργάτες αυτών και ο υπόλοιπος τεχνικός κόσμος του τόπου μας, πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο κρίσης που μαστίζει κυρίως το επάγγελμα των επιστημόνων μηχανικών και μελετητών.

Σημειώνουμε εδώ, ότι η παρέμβαση από τούς συλλόγους έγινε για να έχουν οι συνάδελφοι, το νόμιμο δικαίωμα της συμμετοχής στους διαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοί έτσι και αλλιώς πάλι διεθνείς θα είναι εφ’ όσον οι προϋπολογισμοί των μελετών είναι μεγαλύτεροι των 193.000,00€ που είναι το όριο της οδηγίας 2004/18 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Διεθνείς Διαγωνισμούς. Με άλλα λόγια δεν είναι ανάγκη να συγκεντρώσει ο Δήμος εννέα μελέτες σε ένα προϋπολογισμό 8.716.954,45€ για να επιτύχει Διεθνή Διαγωνισμό όπως ισχυρίζεται ο κ. Δήμαρχος, αλλά αντιθέτως είναι υποχρεωμένος να κάνει Διεθνή Διαγωνισμό για κάθε μελέτη με προϋπολογισμό μεγαλύτερο από μόλις 193.000,00€ στους οποίους καλούνται να συμμετάσχουν μελετητές από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλώς το μόνο που πετυχαίνει ο Δήμος με την συνένωση των μελετών και την αύξηση του προϋπολογισμού, είναι να αποκλείει από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό τους Δημότες του!!!

Επί τη ευκαιρία, σημειώνουμε ότι ΚΑΝΕΝΑ ευρωπαϊκό γραφείο δεν συμπεριλαμβάνεται στα 18 μελετητικά γραφεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την επίμαχη μελέτη, όπως διατυμπάνιζε ο κ. Δήμαρχος, αμφισβητώντας την επιστημονική επάρκεια των συναδέλφων ισχυριζόμενος ότι «δεν υπάρχουν ντόπιοι μηχανικοί όποιοι να πληρούν τις προϋποθέσεις για ένα τέτοιο έργο», πράγμα που όπως αποδείχθηκε παραπάνω δεν ισχύει.

Εξ’ άλλου μέσω της διευρυμένης συμμετοχής που επιθυμούμε, ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός και είναι προς το συμφέρον του Δήμου να έχει την δυνατότητα να επιλέξει από έναν μεγάλο αριθμό, τους καταλληλότερους κατά το νόμο μελετητές, που κάτω από την κατάλληλα στελεχωμένη, επιστημονικά άρτια και σωστή επίβλεψη των υπηρεσιών του, θα καταλήξουν στην τεχνικά και επιστημονικά άρτια εκπόνηση των μελετών.

Επίσης κ. Δήμαρχε, δεν συμφωνούμε με την στάση που συνεχίζετε να τηρείτε, αφού ακόμη και μετά την έκδοση όλων των προαναφερόμενων αποφάσεων για την αλλαγή της νομοθεσίας προς όφελος του Δήμου και των Δημοτών, εσείς συνεχίζετε μη λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις και δημοσιεύσατε κυριολεκτικά την τελευταία ημέρα ισχύος της παρ.8 του άρθρου 4 του Ν.3316/2005, δύο ακόμη συμβάσεις προκήρυξης μελετών, συνολικού κόστους για τον Δήμο Κατερίνης, 3.065.995,86 ΕΥΡΩ:


Αντικείμενο της 1ης μελέτης είναι α) η κτηματογραφική αποτύπωση, η πολεοδόμηση και η πράξη εφαρμογής των περιοχών ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13 και ΠΕ14 που περιλαμβάνονται στα όρια των παρακάτω πολεοδομικών ενοτήτων, όπως αυτές έχουν θεσμοθετηθεί με την έγκριση του Γ.Π.Σ. του Δήμου Κατερίνης & β) αναθεώρηση της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης σε περιοχές των ΠΕ9, ΠΕ10, ΠΕ12, ΠΕ13 και ΠΕ14. Η συνολική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό του 1.035.169,34 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Αντικείμενο της 2ης μελέτης είναι η κτηματογραφική αποτύπωση, η πολεοδόμηση και η πράξη εφαρμογής των περιοχών που περιλαμβάνονται στα όρια των παρακάτω πολεοδομικών ενοτήτων, όπως αυτές έχουν θεσμοθετηθεί με την έγκριση του ΣΧΟΟΑΠ του τέως Δήμου Παραλίας: ΠΕΡΠΟ τουρισμού – αναψυχής (δημοτική), ΠΕ1, ΠΕ2 & ΠΕ3. Η συνολική αμοιβή της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 2.030.826,52 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

Άρα λοιπόν, το άθροισμα του κόστους των τριών μελετών που προκηρύξατε με την παλιά πλέον και ήδη καταργηθείσα νομοθεσία, φθάνει το ποσό των 11.782.950,31 ΕΥΡΩ (8.716.954,45 + 1.035.169,34 + 2.030.826,52). Θεωρούμε ότι το συμφέρον της πόλης και των δημοτών λόγω του υψηλού οικονομικού μεγέθους των μελετών, απαιτεί - και αυτό είναι στην διακριτική σας ευχέρεια - να τις ακυρώσετε και να τις προκηρύξετε εκ νέου με το σωστό τρόπο και με τις νέες διατάξεις των ελεύθερων εκπτώσεων στις οικονομικές προσφορές, πετυχαίνοντας με αυτόν τον τρόπο να μην επιβαρυνθούν οι δημότες.


Τέλος θέλουμε να τονίσουμε και την ευθύνη που υπάρχει σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και κατ’ επέκταση σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά το σύνολο της τοπικής μας κοινωνίας θα έπρεπε να υπάρχει πιο άμεση και ουσιαστική αντίδραση.

Οι δύο σύλλογοι οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της τοπικής μας κοινωνίας, ήταν και είναι στη διάθεση του Δήμου όπως και οποιουδήποτε άλλου φορέα να προσφέρουν την συνδρομή τους έτσι ώστε να αποφεύγονται εκ των προτέρων ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί μέσα από ένα περιβάλλον συνεργασίας και διαβούλευσης.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...