Κυριακή 31 Ιουλίου 2011

ΔΕΥΑΚ Κατερίνης :ΑΜΑΡΤΗΣΑ για το παιδί μου ή "απλή συνωνυμία " ?

Απευθείας ανάθεση έργου από πατέρα διευθυντή ΔΕΥΑΚ  Κατερίνης στον υιό  ? 
ΔΕΥΑΚ ή οικογενειακή επιχείρηση ?


 Κύριε Παπαζιώγα Νικόλαε
 Κύριε  Γκόλτσιο  Λάζαρε
 Κύριε Κουκουλή Κωσταντίνε 
                                             Κύριε  Μπουσνάκη Αστέριε
                                             Κύριε Ασλανίδη Παναγιώτη
                                             Κύριε Καραβέργο Αλέξη 
αυτό που διαβάζουμε παρακάτω( σε link του ΔΙΑΥΓΕΙΑ  ) ότι ψηφίσατε είναι απευθείας ανάθεση μελέτης σε στενό συγγενή του Διεθυντή της ΔΕΥΑΚ   Κυρίου Ηλία Ζαμάνη ή πρόκειται περί "διαβολικής συνωνυμίας "?

Ο κακές γλώσσες  λένε ότι και πολλές άλλες μελέτες που η υπηρεσία της ΔΕΥΑΚ λόγω φόρτου εργασίας αδυνατούσε να αντοπακριθεί καθότι ο χρόνος ολοκλήρωσης μελέτης ήταν περιορισμένος -ανατέθηκαν με απευθείας αναθέσεις στον ίδιο μελετητή . 
Δεν ισχυριζόμαστε ότι είναι παράνομο και κατανοούμε απόλυτα την πατρική αγάπη . Αλλά μήπως μπορείτε να μας πείτε και το σύνολο των απευθείας αναθέσεων για να δούμε και το μέγεθος της πατρικής αγάπης  ?

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ  ΠΟΛΙΤΕΣ  ΠΙΕΡΙΑΣ 


-------------------------------------------- δείτε το link στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ  http://et.diavgeia.gov.gr/f/deyakaterinis/ada/4%CE%91%CE%A3%CE%97%CE%9F%CE%95%CE%A4%CE%A1-52%CE%A3


Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Της αριθ. 3/2010 Τακτικής συνεδρίασης του .Σ. της ΔΕΥΑ Κατερίνης
Αριθ.Απόφασης 37α/2010 ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ανάθεση υδραυλικής μελέτης του έργου «Αποχέτευση . . Άνω Αγ.Ιωάννη»
Στην Κατερίνη και στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ σήμερα 15 του μηνός Απριλίου
του έτους 2010 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 2.30΄
μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ ιοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ ύστερα από
την από 09.04.10 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε
κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.1069/80. Αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα 6 ήτοι:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Παπαζιώγας Νικόλαος Πρόεδρος
2. Γκόλτσιος Λάζαρος Αντιπρόεδρος
3. Μέλος 1. Χιονίδης Σάββας ο οποίος αν και κλήθηκε νόμιμα δεν προσήλθε
4. Κουκουλής Κων/νος «
5. Μπουσνάκης Αστέριος «
6. Ασλανίδης Παναγιώτης «
7. Καραβέργος Αλέξης «
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του .Σ. και εισηγούμενος το
5 Θέμα της ημερήσιας διάταξης, θέτει υπόψη των μελών :
1. Την από 3/8/09 πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Π.Κ.Μ.» Άξονας
προτεραιότητας 7 «Προστασία και ιαχείριση Υδατικών Πόρων»
2. Την αριθ.28γ/2010 απόφαση .Σ. για υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης 2007-2013-Αξονας προτεραιότητας 7-Αειφόρος
Ανάπτυξη και ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ, με το έργο «Αποχέτευση Ακαθάρτων
. . Άνω Αγ.Ιωάννη»
3.Την αριθ.1960/10 αναφορά του Προϊσταμένου ΤΥ κατά την οποία επειδή :
Α. Η ΔΕΥΑΚ δεν διαθέτει οριστική μελέτη αποχέτευσης του οικισμού
Β. Η υπηρεσία μας αδυνατεί να ανταποκριθεί λόγω φόρτου εργασίας για την
υλοποίηση του τεχνικού προγράμματος καθότι ο χρόνος ολοκλήρωσης της μελέτης
είναι περιορισμένος, εισηγείται την απευθείας ανάθεση σύνταξη της υδραυλικής
μελέτης σε ιδιώτη μελετητή Α΄τάξης μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 13, με
προτεινόμενη αμοιβή στο ποσό9 των 38.078 € και το 30% αυτού στο ποσό των
11.423 €
Το .Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.716/77, Ν.3316/06 και του
άρθρου 209 παρ.3 του Ν.3463/06 (Κ. .Κ.)
ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΕΤΡ-52Σ
Αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση σύνταξης της υδραυλικής μελέτης του έργου
«Αποχέτευση ακαθάρτων . . Άνω Αγ.Ιωάννη» στον ιδιώτη μελετητή
Βασίλειο Ζαμάνη Τοπογράφο μηχανικό. Η αμοιβή του μελετητή ανέρχεται
στο 30% του πτυχίου Α΄.
2. Εγκρίνει την συγγραφή υποχρεώσεων της υπό ανάθεσης μελέτης και το
προσωρινό πινάκιο αμοιβής.
Εξουσιοδοτεί τον κ.Πρόεδρο για τα περαιτέρω
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 37α/2010
Συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής :
Ο Πρόεδρος ΔΕΥΑΚ Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
ΑΔΑ: 4ΑΣΗΟΕΤΡ-52Σ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...